8 Maja 2024

Jak działa blockchain i czy jest bezpieczny?

Udostępnij:
Technologia blockchain jest stosowana w różnych sektorach gospodarki. To system przechowywania danych, który został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości. Jednak czym dokładnie jest ta innowacyjna technologia? Jak działa blockchain i jakie są jego zalety? Dowiedz się, jaką rolę odgrywa ten system przechowywania danych w świecie cyfrowych aktywów.

Czym jest blockchain?

Blockchain to technologia, która umożliwia przechowywanie i przesyłanie danych w sposób zdecentralizowany, bez angażowania pośredników czy centralnego systemu. Stanowi swoiste cyfrowe repozytorium, które składa się z połączonych ze sobą bloków, przechowujących informacje o transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Każdy blok zawiera dane na temat poprzedniego bloku, tworząc tym samym łańcuch bloków (ang. blockchain).

Warto zaznaczyć, że blockchain nie jest kontrolowany przez jedną centralną instytucję. To rozproszony system, w którym dane są przechowywane i weryfikowane przez wiele węzłów (komputerów) znajdujących się w sieci. To właśnie węzły odpowiadają za weryfikację autentyczności transakcji oraz utrzymanie integralności i bezpieczeństwa danych.

Jak działa technologia blockchain?

Proces działania technologii blockchain można podzielić na kilka kroków. Na początku, użytkownik inicjuje transakcję, wysyłając informacje do sieci. Każdy węzeł w sieci jest odpowiedzialny za weryfikację autentyczności tej transakcji. Weryfikacja ta odbywa się przy użyciu zaawansowanych algorytmów kryptograficznych (szyfrujących i deszyfrujących), które sprawdzają integralność danych.

Kiedy transakcja zostaje zweryfikowana, informacje o niej są dodawane do nowego bloku. Ten jest następnie łączony z poprzednim blokiem za pomocą unikalnego identyfikatora, zwanego hashem. To połączenie tworzy łańcuch bloków, czyli właśnie blockchain.

Kluczowym elementem działania blockchaina jest konsensus. W celu utrzymania spójności i bezpieczeństwa danych wszystkie węzły w sieci muszą osiągnąć porozumienie co do poprawności transakcji. Istnieje wiele różnych algorytmów konsensusu, takich jak Proof of Work (PoW) czy Proof of Stake (PoS), które zapewniają, że wszystkie węzły są zgodne co do stanu blockchaina.

Zalety technologii blockchain

Technologia blockchain ma wiele zalet, które przyczyniają się do jej popularności i szerokiego zastosowania w różnych dziedzinach. Oto kilka kluczowych korzyści, jakie niesie ze sobą blockchain:

1. Bezpieczeństwo danych

Blockchain zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Ponieważ każda transakcja musi zostać zweryfikowana przez wiele węzłów w sieci, istnieje minimalne ryzyko fałszerstwa i manipulacji danymi. Ponadto, bloki w blockchainie są łączone za pomocą hashów, co oznacza, że zmiana jednego bloku wymagałaby zmiany wszystkich następnych bloków, a to jest praktycznie niemożliwe do wykonania.
2. Przejrzystość i niezmienność

Dzięki zdecentralizowanej naturze blockchaina informacje o transakcjach są dostępne publicznie dla wszystkich uczestników sieci. To oznacza, że każdy może sprawdzić historię transakcji i zweryfikować jej autentyczność. Ponadto raz dodana informacja do blockchaina jest niezmienna i nieodwracalna, co daje pewność, że dane są wiarygodne i nie podlegają manipulacji.

3. Eliminacja pośredników

Blockchain umożliwia bezpośrednią wymianę wartości między uczestnikami, eliminując potrzebę zaufania pośrednikom, takim jak banki czy instytucje finansowe. Dzięki temu transakcje mogą być szybsze, tańsze i bardziej efektywne.

4. Globalny charakter

Blockchain jest technologią globalną, która nie zależy od żadnej konkretnej jurysdykcji czy instytucji. Dzięki temu umożliwia przeprowadzanie transakcji na całym świecie bez ograniczeń geograficznych czy godzinowych.

5. 
Potencjał innowacyjny

Blockchain ma ogromny potencjał innowacyjny i może zmienić wiele branż. Wykorzystuje się go m.in. do śledzenia łańcucha dostaw, udostępniania danych medycznych, zarządzania prawami autorskimi, weryfikacji tożsamości czy nawet głosowania elektronicznego.

Potencjalne zagrożenia i wrażliwości systemu blockchain

Mimo wielu zalet technologia blockchain nie jest pozbawiona wad i potencjalnych zagrożeń. Oto niektóre z głównych słabości systemu blockchain:
  • Skalowalność – to jedno z największych wyzwań dla tej technologii. Obecnie niektóre blockchainy mają ograniczenia dotyczące liczby transakcji, które mogą być przetwarzane w jednostce czasu. To może prowadzić do opóźnień i zatorów w sieci.
  • Prywatność – chociaż blockchain zapewnia bezpieczeństwo transakcji, niektórzy uważają, że może on naruszać prywatność użytkowników. Ponieważ wszystkie transakcje są publicznie dostępne, łatwo je prześledzić i powiązać z konkretnymi osobami. To rodzi obawy dotyczące prywatności danych.
  • Energochłonność – proces „kopania” kryptowalut, który jest nieodłączną częścią niektórych blockchainów, wymaga dużej mocy obliczeniowej i zużycia energii. To może prowadzić do negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Utrzymanie prywatności na publicznych łańcuchach bloków

Aby poprawić prywatność na publicznych łańcuchach bloków, wiele projektów pracuje nad rozwojem mechanizmów, takich jak tzw. mixery (ang. mixers) czy zera-wiedzy (ang. zero-knowledge proofs). Te narzędzia pozwalają na ukrycie informacji o nadawcy i odbiorcy transakcji, zapewniając użytkownikom większą prywatność.

Adresy zabezpieczeń

W blockchainie użytkownicy korzystają z adresów zabezpieczeń, które są generowane na podstawie ich kluczy prywatnych. Adresy te używa się do wysyłania i odbierania kryptowalut. Jednak są one publicznie dostępne i mogą być powiązane z konkretnymi osobami. Dlatego niektóre projekty opracowują tzw. adresy zabezpieczeń jednorazowych (ang. single-use security addresses), dzięki którym użytkownicy mają zapewnioną większą prywatność.

Metody poprawy prywatności w blockchain

Aby poprawić prywatność w blockchainie, opracowano różne techniki i narzędzia. Oto niektóre z nich:
  • Kryptografia – odgrywa ona kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności w blockchainie. Dzięki zastosowaniu różnych algorytmów kryptograficznych można zabezpieczyć dane i zapewnić poufność transakcji użytkowników.
  • Mixery (mixers) – to narzędzia, które mieszają transakcje, utrudniając śledzenie ich ścieżki. Działają one poprzez łączenie wielu transakcji w jedną, co sprawia, że trudno jest powiązać konkretną transakcję z konkretnymi adresami.
  • Zera-wiedzy (zero-knowledge proofs) – to matematyczne metody, które pozwalają na dowodzenie prawdziwości pewnych informacji, ale bez ujawniania samych danych. Dzięki nim można potwierdzić autentyczność transakcji, jednocześnie nie ujawniając szczegółów dotyczących nadawcy i odbiorcy.

Przyszłość bezpieczeństwa i prywatności w ekosystemie blockchain

Technologia blockchain jest nadal rozwijana, a wiele projektów pracuje nad poprawą bezpieczeństwa i prywatności w tej dziedzinie. Wprowadzane są nowe mechanizmy, narzędzia i protokoły, które mają na celu zwiększenie ochrony danych i prywatności użytkowników.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo, nie tylko podczas korzystania z technologii blockchain, rozważ wykupienie pakietu usług Chroń PESEL. Dostępne są opcje o różnym zakresie usług, łatwo więc wybierzesz tę, która najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby. Do wyboru masz m.in. pakiet obejmujący monitorowanie Twoich danych w sieci. Niezależnie od wybranego zakresu usług otrzymasz powiadomienie, jeżeli ktoś będzie próbował np. wziąć pożyczkę albo założyć działalność gospodarczą na Twoje dane. To pomoże Ci zmniejszyć ryzyko przykrych konsekwencji finansowych lub prawnych związanych z wykradzeniem poufnych informacji.

Podsumowanie

Technologia blockchain jest innowacyjnym rozwiązaniem, które zapewnia bezpieczeństwo, przejrzystość i niezmienność danych. Jej działanie polega na przechowywaniu informacji w blokach, które są łączone w łańcuch, a cały proces opiera się na konsensusie między uczestnikami sieci. Blockchain ma wiele zalet, takich jak bezpieczeństwo danych, przejrzystość, eliminacja pośredników, globalny charakter i potencjał innowacyjny. Dlatego też coraz więcej branż zaczyna wykorzystywać tę technologię w swoich działaniach. Blockchain stanowi więc rewolucyjne narzędzie, które zmienia sposób, w jaki przechowuje się, przesyła i zarządza danymi.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć